Érdekmérlegelésiteszt hitelügyintézéssel kapcsolatos segítségnyújtás soránvaló adatkezeléshez Zuglói Lakáscentrum Kft. (székhely:Thököly út 144. fszt. 1. tel: +36-1-788-1990, e-mail cím:k.gabor@lakascentrum.hu), mint adatkezelő(továbbiakban: adatkezelő)ezúton tájékoztatom az ingatlan kereső érintetteket a személyesadataiknak az adatkezelő jogos érdekén alapuló (2016/679 EURendelet 6. cikk (1) bek. f) pont) kezelése kapcsán elvégzettérdekmérlegelési teszt eredményéről.


Az érdekmérlegelési tesztelvégzésének oka, hogy az adatkezelő,a vele hitelügyintézéssel kapcsolatos segítségnyújtás végettkapcsolatba lépett érintettek személyes adatait, jogos érdekealapján kezeli. E személyekkel az adatkezelősok esetben nincs szerződéses kapcsolatban, mivel rendszerint azingatlant kereső érdeklődők kérnek segítségethitelügyintézéséhez. Az érdekmérlegelési teszt soránazonosítani kell az adatkezelő jogos érdekét, valamint azérintett személynek a súlyozás ellenpontját képező alapvetőjogát, és a kettő összevetése alapján meg kell állapítani,hogy kezelhető-e a személyes adat.


Az érdekmérlegeléssel érintettszemélyes adatok: az érintett neve, telefonszáma, email címe, ésaz érintett által megadott, igényelni kívánt hitelre vonatkozóalapvető adatok (különösen: havi nettó jövedelem, igényelthitel típusa és összege, ingatlan vételára, önerő mértéke).


Azadatkezelőingatlanirodaaz érintetthitelügyintézéssel kapcsolatos személyes adatait kifejezettkérésére, az érintett által önkéntesen megadott (telefononkeresztül, e-mailben vagy személyes elmondás alapján) paraméterekalapjánrögzíti.


Az érdekmérlegelési tesz soránvizsgált kérdések:


1. Az adatkezelő céljaelérése érdekében feltétlenül szükséges-e személyes adatkezelése?


Az adatkezelőa hitelközvetítéssel kapcsolatos segítő szolgáltatásáhozelengedhetetlen a hitelügyintézésben segítséget kérőszemélyek egyes személyesadatainak kezelése, mivel az érintettel kapcsolatot kell tartani,valamint a hitelügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatáselindításához szükséges az igényelt hitellel és az érintettjövedelmi helyzetével, önerejével kapcsolatos néhány alapvetőadat, amelyek nélkül nem lehet eldönteni, hogy tud-e segítségetadni az adatkezelő, és ha igen, akkor mely hitelügyintéző(k)nektovábbítja a megkeresést.


2. Milyen jogos érdekbőlkezeli az adatkezelő az adatokat?


Az adatkezelőjogos érdeke, hogy az ingatlanok értékesítését, és ezzelmegbízása teljesítését elősegítse azzal, hogy a potenciálisérdeklődők/vevők részére igény esetén segítséget nyújt ahitelfelvételhez.


3. Mi az adatkezelés célja,milyen személyes adatok, meddig tartó adatkezelését igényli azadatkezelői jogos érdek?


Az adatkezelőaz érintettek adatait abból a célból kezeli, hogy azhitelközvetítéssel foglalkozó alkalmazottján, ill. partnereinkeresztül az érintettnek hitelügyintézéssel kapcsolatbansegítséget nyújtson, és ennek keretében partnerei számára amegadott adatokat szükség esetén továbbítsa.

Az adatkezelési célhozszükséges az érintett nevén túl a kapcsolattartási adatok(telefonszám/email cím) és az igényelni kívánt hitelrevonatkozó alapvető adatok tárolása, nyilvántartása.

Az adatkezelőjogos érdeke a személyes adatok kezelését annyi ideig igényli,amíg a hitelügyintézéssel kapcsolatos segítő szolgáltatást benem fejezi, így rendszerint amíg az érintettnek az ingatlanvásárláshoz szükséges hitel megtalálásában, ill. azt követőena folyósításig segítséget nyújt.


4. Melyek az érintettszemélyek érdekei az adatkezelés vonatkozásában?


A hitelt felvenni kívánóérintettnek érdeke, hogy az ingatlan vásárláshoz megfelelőhitelt találjon. Ebben a tekintetben érdekei egybeesnek azadatkezelőérdekeivel, azaz hogy az ingatlanok értékesítését, és ezzelmegbízása teljesítését elősegítse azzal, hogy a potenciálisérdeklődők/vevők részére igény esetén segítséget nyújt ahitelfelvételhez.

Az érintettnek érdeke, hogycsak a cél eléréséhez szükséges adatait kezeljék, azaz olyanadatokat melyekkel lehetővé válik a vele való kapcsolattartás ahitelügyintézésre vonatkozó segítséggel kapcsolatban, továbbáolyan adatait kezeljék, amely az igényelni kívánt hitelrevonatkozó alapvető feltételeket tartalmazza.

Az érintett érdeke, hogy azadatait korlátozott ideig kezeljék, mivel elképzelhető, hogyidőközben már elállt a hitelfelvételi szándékától, de nemtudott az adatkezelőnek jelezni, hogy adatai kezelését már nemkéri.

Az érintett érdeke, hogy azadatkezelő azadatait célhoz kötötten kezelje, és az adatkezelési céltóleltérően ne kezelje az adatokat.5. Arányos-e az érintettjogainak korlátozása az adatkezelő jogos érdeke miatt?


Az érintett jogos érdekénekkorlátozása arányos, mert egyrészt az adatkezelőés az érintett érdeklődő között érdekegyezés is van abban atekintetben, hogy mindketten érdekeltek abban, hogy az adatkezelőaz érdeklődő által kívánt hitel megtalálásához és azügyintézéshez segítséget nyújtson, amelyhez a személyes adatokkezelése szükséges.

Az adatkezelőnemsérti meg a célhozkötöttség elvét, azaz csak a hitelügyintézéssel kapcsolatossegítség nyújtása okán kezeli az adatokat, egyéb célból nemkezelheti azokat (nem küld pl. marketing célú leveleket azérintettnek).

Az adatkezelőnem kezel olyan adatokat, amelyek nem szükségesek az adatkezelésicélhoz. E tekintetben az érintett dönthet arról, hogy milyenelérhetőségeket ad meg (nem köteles valamennyi elérhetőségétközölni.

Az adatkezelőaz arányosságot az adatkezelés időtartama tekintetében úgybiztosítja, hogy meghatároz egy határidőt, amelynek lejárta utánaz érintett érdeklődő adatait automatikusan törli, nem szükségeshozzá az érintett törlési kérelme. Az érintett természetesenkérheti, hogy az adatkezelő az adatkezelést folytassa e határidőntúl is.

Az adatkezelőbiztosítja a fentieken túl is a 2016/679 EU Rendeletben foglaltérintetti jogok érvényesülését, ideértve különösen azadatkezelés elleni tiltakozás és törlés jogának érvényesülését,a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,vagy kezelésének korlátozását.


2018.05.25.